Mực ống nguyên con - Cấp đông trên biển

Giá bán:


Mô tả: Mực ống nguyên con - Cấp đông trên biển đang được bán tại hệ thống của Miền Hạ Long

Đặt hàng ngay

Đây là loại mực : Loligo Squid

Được cấp đông ngay trên tầu sau khi đánh bắt.

Size : 10 - 15, 16- 20, 21-25, 26 - 30, 30 Cm Up